بررسی شدت اورژانسی هر نیاز اساسی
درباره آزمون
راهنمای انجام آزمون
نظرات
با توجه به توصیف کوتاهی که از هر یک ۵ نیاز اساسی ارائه شده است، مشخص کنید که هر کدام از موارد ذکر شده برای شما چه میزان اهمیت دارد.

تست های انجام شده:

نظر شما ثبت شد.