تستهای مصاحبه تشخیصی
تست شخصیت شناسی (MBTI)
94 سوال
آزمون شخصیت‌شناسی مایرز- بریگز Myers-Briggs Type Indicator
تست هوش هیجانی EQ
90 سوال
تست نیازهای اساسی گلاسر (BNQ)
35 سوال
آزمون سنجش نیازهای ژنتیکی و اساسی بر اساس تئوری انتخاب (نظریه انتخاب) ویلیام گلاسر
بررسی شدت اورژانسی هر نیاز اساسی
10 سوال